Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 3/8"PT
- Orifice: ∅10
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 1/2"PT
- Orifice: ∅15
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 3/4"PT
- Orifice: ∅20
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 1 1/4"PT
- Orifice: ∅32
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 1 1/2"PT
- Orifice: ∅40
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 2"PT
- Orifice: ∅50
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 2 1/2"PT
- Orifice: ∅65
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
HPS 102
HPS 103
HPS 154
HPS 206
HPS 2510
HPS 3212
HPS 4014
HPS 5020
HPS 6524
Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 1/4"PT
- Orifice: ∅10
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Closed Type) 
- Pipe zize: 1"PT
- Orifice: ∅25
- Service: Air, Steam, Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 3/8"PT
- Orifice: ∅10
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 1/2"PT
- Orifice: ∅15
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 3/4"PT
- Orifice: ∅20
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 1 1/4"PT
- Orifice: ∅32
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 1 1/2"PT
- Orifice: ∅40
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 2"PT
- Orifice: ∅50
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 2 1/2"PT
- Orifice: ∅65
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
HPS 102NO
HPS 103NO
HPS 154NO
HPS 206NO
HPS 2510NO
HPS 3212NO
HPS 4014NO
HPS 5020NO
HPS 6524NO
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 1/4"PT
- Orifice: ∅10
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Steam Solenoid Valve    
(Normally Open Type) 
- Pipe zize: 1"PT
- Orifice: ∅25
- Service: Air, Steam , Hot water
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Giá: LIÊN HỆ