top of page

Khác biệt cảm biến nhiệt độ Pt100, Pt1000 và Ni1000