Capillary Thermometer

TMRB-Series

 

The TMRB Series is a round, compact (Ø52), non-powered thermometer
that is convenient in spaces where electricity is unnecessary.

 

(Đồng hồ nhiệt độ TMRC-Series phi 52mm kiểu tròn lắp bảng hoạt động thuần cơ, thích hợp dùng cho các ứng dụng thiết bị nấu, đun mà không cần dùng điện).


There are two types : TMRB-040(-40°C to 40°C) and TMRB-120(0°C to 120°C).

 

(Có 2 loại: TMRB-040 (-40°C đến 40°C) và TMRB-120 (0°C to 120°C))

 

Features

  • Non-Powered Thermometer
  • Basic accessories provided
  • Capillary Tube Length : 1,000mm
  • Joint Size : 52Φ
  • Various Temperature Markings (°C, °F)

 

Applications

  • Cold Storage
  • Refrigerators
  • Freezers
  • Aquariums
  • Saunas

 

Model

(Dòng)

 

Temp Range

(Dãy đo)

 

Bulb Dimensions

(Que dò)

 

Capilary length

(Dây dài)

 

Accuracy

(Cấp chính xác)

 

TMRB-040-32B

 

| -40°C~40°C

 

Ø7.0 X 41mm

 

1,000mm

 

±3°C

 

TMRB-120-32B

 

| 0°C~120°C

 

Ø6.0 X 40mm

 

1,000mm

 

±3°C

 

 

Download:  CATALOG 

Tải về:  CATALOG 

Đồng hồ nhiệt độ TMRB-Series