Capillary Thermometer

(Đồng hồ nhiệt độ TMRC-Series (dây đo nhiệt dài))

TMRC-Series

(Dòng: TMRC-series)

 

The TMRC Series is a large (Ø80), round thermometer that does not require
electricity so, is convenient in spaces where electricity is unnecessary.

 

(Đồng hồ nhiệt độ TMRC-Series phi 80mm kiểu tròn lắp bảng hoạt động thuần cơ, thích hợp dùng cho các ứng dụng thiết bị nấu, đun mà không cần dùng điện).

 

There are two types : TMRC-040 (-40°C to 40°C) and TMRC-120 (0°C to 120°C).

(Có 2 loại: TMRC-040 (-40°C đến 40°C) và TMRC-120 (0°C to 120°C))

 

Features

  • Non-Powered Thermometer
  • Basic accessories provided
  • Capillary Tube Length : 1,500mm
  • Joint Size : 80Φ
  • Various Temperature Markings (°C, °F, Dual Scale)

 

Applications

  • Cold Storage
  • Refrigerators
  • Freezers
  • Aquariums
  • Saunas

 

Model

(Dòng)

 

Temp Range

(Dãy đo)

 

Bulb Dimensions

(Que dò)

Capilary length

(Chiều dài dây dò)

 

Accuracy

(Cấp chính xác)

 

TMRC-040-33H

 

| -40°C~40°C

 

Ø7.0 X 41mm

 

1,500mm

 

±3°C

 

TMRC-120-33H

 

| 0°C~120°C

 

Ø6.0 X 40mm

 

1,500mm

 

±3°C

 

 

Download:  CATALOG 

Tải về:  CATALOG 

Đồng hồ nhiệt độ TMRC-Series