Microwave Buttons

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN
CHROMALOCK / FOTEK

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN (TIMER)